Slider

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 14
Slideshow Image 15

ALV 29 augustus 2019 agendaHierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
donderdag 29 augustus 2019, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw in het Lage Bergse Bos


                                               Agenda ALV 2019


1.         Opening ALV door voorzitter

2.         Mededelingen

3.         Ingekomen stukken

4.         Notulen ALV 2018

5.         Secretarieel jaarverslag 2018

6.         Financieel jaarverslag 2018

7.         a          verslag kascontrole commissie
b          d├Ęcharge bestuur

8.         Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

9.         Begroting 2019 vaststellen

10.       Tarieven

11.       Bestuursverkiezing
Volgens rooster aftredend en herkiesbaar is mevrouw M. van der Heeden en de heren W.   van der Ruit en R. Smit

12.       Rondvraag


13.       Sluiting

Reacties